0%

VS Code主题推荐

VS Code主题推荐

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=alexanderte.dainty-vscode

  • Dracula (dracula)
  • Ayu Mirage

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=dracula-theme.theme-dracula

  • Dracula

这两种主题都是个人比较喜欢的主题。

原文博主: 热衷开源的宝藏Boy
原文链接: http://www.fangzengye.com/article/bbe9fb6a008fde1933c5270b02b555e6
版权声明: 自由转载-非商用-禁止演绎-保持署名| CC BY-NC-ND 3.0

微信扫码加入我的星球联系我

评论区